HANFA raspisala natječaj za studentsku stručnu praksu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) raspisala je natječaj za studentsku stručnu praksu. Prijaviti se mogu zainteresirani studenti svih godina studija ekonomije, prava, matematike, fizike i informatike. Prijave će biti zaprimane do 27. lipnja 2019.

Studentska stručna praksa provodit će se u trajanju do najviše 20 radnih dana tijekom ljetnih mjeseci. Nakon isteka roka za prijavu bit će proveden selekcijski postupak i intervjui s kandidatima, nakon čega će biti odabrani studenti koji će dobiti priliku sudjelovati u radu HANFA-e. Bit će to prilika da u stvarnom životu primjene stečena stručna znanja te usporede teorijske spoznaje s primjerima iz prakse.

Praksu će moći obaviti u nekom od glavnih sektora HANFA-e: Sektoru za superviziju tržišta kapitala, Sektoru za superviziju fondova i investicijskih društava, Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, Sektoru za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju, Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača ili u Uredu za licenciranje, Uredu za sudske postupke ili Direkciji za informatičke tehnologije.
Svakom praktikantu bit će dodijeljen mentor koji će ga upoznati s radom organizacijske jedinice u kojoj obavlja praksu te mu biti podrška u izvršavanju svakodnevnih zadataka. Svi studenti će po završetku stručne prakse dobiti i adekvatnu potvrdu.

Uvjeti za prijavu:
• redovni studij i status redovnog studenta
• upisana prva ili viša godina studija čiji program odgovara poslovanju i potrebama HANFA-e (ekonomija, pravo, matematika, fizika, informatika)
• regulirano obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme obavljanja prakse
• hrvatsko državljanstvo
Kriteriji odabira:
• redovitost školovanja (upis godine za godinom i uredno izvršavanje studentskih obaveza)
• podudarnost programa studija s poslovanjem i potrebama HANFA-e
• visina prosjeka ocjena
• procjena motivacije i interesa

Potrebna dokumentacija:
• popunjen obrazac „Prijavnica za obavljanje studenske stručne prakse“ (elektronička verzija)
• uputnica obrazovne institucije za studente kojima je praksa obavezna (ako je na stranom jeziku, potreban je prijevod ovlaštenog sudskog tumača)
• dokaz o statusu redovnog studenta
• dokaz o položenim ispitima i ocjenama
• domovnica

HANFA je s programom provođenja studentske stručne prakse putem godišnjih natječaja započela 2018. godine, kada je u program bilo uključeno deset studenata koji su po dva tjedna proveli na stručnom usavršavanju u različitim organizacijskim jedinicama HANFA-e.
HANFA će redovito, i u godinama koje dolaze, objavljivati natječaj za studenske prakse, a s ciljem stvaranja prepoznatljivosti i privlačenja najbolje obrazovanih talenata s tržišta rada. Želja nam je da po završetku stručne prakse studenti sa sobom ponesu pozitivna iskustva te znanja koja će im biti od koristi u budućnosti te da se uvjere da i rad u javnoj upravi može biti izuzetno dinamičan i interesantan, pogotovu kada je riječ o regulatoru tržišta kao što je HANFA.

Dobivanje povratnih informacija od strane studenata svakako će i zaposlenicima HANFA-e donijeti novi pogled na ustaljene načine rada i rješavanje problema.
Svi detalji u vezi s prijavom kao i iskustva i osvrti prve generacije praktikanata mogu se pronaći na internetskoj stranici HANFA-e, u podizborniku „Karijere“: https://www.hanfa.hr/karijere/studentska-praksa/natječaj/

Izvor: svijetosiguranja.hr


Posted on Friday, June 21, 2019 (Archive on Friday, August 02, 2019)
Posted by azubovicos  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: