Ko su i šta rade Loss Adjusteri?

Loss Adjuster je osoba angažovana od strane osiguravajućeg društva da analizira štetni događaj i nastalu štetu, te odredi visinu naknade koju treba isplatiti oštećenom.

Pored toga, uloga Loss Adjustera je da učini sve da nastala šteta bude što manja, a njene posljedice što prije otklonjene ili umanjene, te s tim u vezi usko sarađuje sa oštećenim od saznanja za nastanak štetnog događaja.
 
Loss Adjusters se najčešće angažuju kod velikih i većih štetnih događaja, kad je došlo do oštećenja, uništenja i nestanaka imovine. Nekih od tih stečaja su požar, poplava, krađa dragocjenosti, elementarne nepogode, šteta nastala usljed prestanka isporuke energije i sl., ističu u kompaniji Sajić Consulting.
 
Najčešće ih angažuju osiguravajuća društva, ali ih mogu angažovati i oštećeni ili grupe oštećenih kod štetnih događaja velikih razmjera. Obzirom da rade kao nezavisni eksperti ponekad ih angažuju zajedno obje strane (i oštećeni i oiguravajuće društvo).

Loss Adjuster treba:
Utvrditi, koliko je to moguće, uzrok štete, istražiti okolnosti i modalitete nastanka događaja;
Provjeriti tačnost opisa i izjava oštećenog, štetnika i svjedoka;
Procijeniti i ponuditi nagodbu u vezi sa štetom kao i sve troškove sanacije u skladu sa uslovima ugovora i polise osiguranja;
Rezultati aktivnosti Loss Adjuster-a se prikupljaju u jednom ili više izvještaja koji sadrže detaljan pregled vrijednosti i daju se osiguravačima radi njihove procjene i odluke.
 
U obavljanju svojih poslova Loss Adjusters:
Uzimaju izjave od oštećenih, oštećenika i svjedoka;
Pripremaju preliminarni izvještaj o šteti;
Predlažu interventnu ispladu dijela štete kako bi se smanjile štetne posljedice;
Provjeravaju sve moguće okolnosti koje su postojale prije štetnog doigađaja a nisu saopštene osiguravajućem društvu;
Poređenje informacija dobijenih tokom intervjua i izjava prijavljenih u policijskom izveštaju o šteti da bi se razmotrilo da li postoje neke neusaglašenosti;
Diskusija o traženim i pripremljenim dokumentima;
U zavisnosti od vrste aktivnosti koju obavlja osiguranik (prodaja na malo, veleprodaja, proizvođač, prodajni predstavnik) i o specifičnoj vrsti štete/ gubitka (krađa ili pljačka u prostorijama, krađa ili pljačka prodajnog predstavnika, krađa u toku izložbe, šteta nastala usljed prirodnih događaja ili zbog oštećenja na mašinama ili proizvodnim procesima, navesti neke) traži se drugačija dokumentacija za procjenu gubitka;
Analiza dinamike potraživanja da bi se procijenilo da li je šteta u potpunosti pokriven ugovorom o osiguranju ili ako postoji bilo kakvo pitanje pokrića, koje bi moglo ugroziti poravnanje štete;
Procjena mogućih aktivnosti oporavka koje treba izvršiti da bi se ograničio obim štete/gubitka;
Procjena mogućih aktivnosti regersiranja protiv trećih strana (kriminalci ako i kada su uhapšeni, druge polise osiguranja koje pokrivaju istu robu, itd.);
 
Rezultati aktivnosti Loss Adjustersa navedeni u svim gore navedenim tačkama se prikupljaju u jednom ili više izvještaja i daju se osiguravačima radi njihove procjene i odluke, ističu u Sajić Consulting i dodaju da zajedno sa partnerima i saradnicima u zemlji i inostranstvu, pružaju ovu uslugu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovina.
 
Takođe ističu da razlog za angažovanje Loss Adjuster nije da se "uštedi" novac. Loss Adjuster se "jednostavno" angažuje da procijeni štetu.
 

- Procjena štete može rezultirati uštedom, ali ušteda nije cilj angažovanja Loss Adjsutera. Cilj rada Loss Adjsuters je da se utvrdi stvarna visina štete i da je ista pokrivena ili nije pokrivena ugovorom o osiguranju - kažu u Sajić Consulting.

Izvor: ekapija.com


Posted on Wednesday, June 19, 2019 (Archive on Wednesday, July 31, 2019)
Posted by azubovicos  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: